ESPECIALITAT EN DRET DEL TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

Matèries del Dret de Treball i Seguretat Social

EMPRESES

 • Acomiadaments disciplinaris
 • Acomiadaments objectius
 • Expedients de Regulació de l'Ocupació (ERO)
 • Grup d'empreses
 • Successió empresarial
 • Contracte d'alt directiu
 • Estructura salarial
 • FOGASA
 • Convenis Col•lectius
 • Pacte de no competència
 • Pacte de plena dedicació
 • Pacte de permanença
 • Mobilitat geogràfica
 • Mobilitat funcional
 • Modificacions de l'horari i jornada
 • Permisos i vacances
 • Suspensió del contracte de treball
 • Excedències
 • Faltes i sancions als treballadors
 • Conflictes Col·lectius de Treball
 • Enquadrament a la Seguretat Social d'Administradors i membres dels Consell d'Administració
 • Responsabilitat empresarial
 • Accidents de treball
 • Recàrrec de prestacions
 • Infraccions administratives
 • Procediments d'ofici

TREBALLADORS

 • Reclamacions de salaris
 • Extinció del contracte per incompliment empresarial
 • Discriminacions
 • Mobbing
 • Reducció de jornada per fills
 • Excedències
 • Jubilació
 • Maternitat
 • Incapacitat Permanent
 • Prestació d'atur
 • Prestacions familiars
 • Acomiadaments disciplinaris
 • Acomiadaments objectius
 • Expedients de Regulació de l'Ocupació (ERO)
 • FOGASA
 • Empleats de la Llar
 • TRADE (treballador autònom econòmicament dependent)
 • Accidents de treballs
 • Movilitat geogràfica
 • Movilitat funcional
 • Modificacions de l'horari i jornada
 • Permisos i vacances
 • Suspensió del contracte de treball
 • Excedències
 • Faltes i sancions als treballadors

- © Copyright 2010 - JM Disseny a Internet - Política de cookies